Privacy nieuwsbrief

Privacy
nieuwsbrief

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Stad Hasselt
Limburgplein 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 90 00
E-mail info@hasselt.be
E-mail Data Protection Officer (DPO) informatieveiligheid@interleuven.be

Verwerking van persoonsgegevens
De diensten van de stad Hasselt sturen op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of hun werking toe te lichten. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen. In het kader van het uitsturen van nieuwsbrieven verwerkt de stad Hasselt persoonsgegevens, nl. het e-mailadres, naam en voornaam van de abonnees. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees.
Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. Dit kan door gebruik te maken van de link onderaan in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Personeelsleden van de stad Hasselt kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven. Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven en het beheer van de gegevens van de abonnees maakt de stad Hasselt gebruik van een leverancier van een gespecialiseerd softwarepakket.
In dit kader is het mogelijk dat medewerkers van deze leverancier ook toegang hebben tot de persoonsgegevens. 
Met deze leverancier werden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Hierin werd ook vastgelegd dat de leverancier de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken. 
Er wordt bovendien op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten.
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Je rechten
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de stad Hasselt of als je deze wenst in te zien, kan je een afspraak maken: online via deze link, telefonisch 011 23 90 11 of via e-mail naar bevolking@hasselt.be. Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via www.hasselt.be/vraagprivacy. Wil je een datalek melden, neem dan contact op via www.hasselt.be/datalek
. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Wijzigingen
Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van stad Hasselt (www.hasselt.be) gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst update 29 april 2019